Giờ giao dịch ngày lễ tháng 4/2024

Giờ giao dịch ngày lễ tháng 4/2024

Được thông báo về những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch cho các ngày lễ, thị trường ngoại hối và chứng khoán. Kiểm tra tất cả giờ giao dịch trong kỳ nghỉ và thị trường chứng khoán. Bảng sau áp dụng cho múi giờ UTC
Được thông báo về những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch cho các ngày lễ, thị trường ngoại hối và chứng khoán. Kiểm tra tất cả giờ giao dịch trong kỳ nghỉ và thị trường chứng khoán. Bảng sau áp dụng cho múi giờ UTC

Giờ giao dịch chỉ số

Giờ giao dịch chỉ số

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 24/4 25/4 30/4
AXCAUD.c 10:50 mở lại Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường 20:00 đóng cửa 07:10 mở lại Bình thường
EXCEUR.c đóng cửa 00:15 mở lại Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường 20:00 đóng cửa
FRCEUR.c đóng cửa 06:00 mở lại Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường 20:00 đóng cửa
GECEUR.c đóng cửa 00:15 mở lại Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường 20:00 đóng cửa
HKCHKD.c đóng cửa 01:15 mở lại 20:00 đóng cửa đóng cửa 01:15 mở lại Bình thường Bình thường 19:00 đóng cửa
JPCJPY.c Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
UKCGBP.c đóng cửa 00:00 mở lại Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
SPCUSD.c Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
NACUSD.c Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
DJCUSD.c Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
CHCUSD.c 01:00 mở lại Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Giờ giao dịch Cổ phiếu

Giờ giao dịch Cổ phiếu

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 24/4 25/4 30/4
Cổ phiếu Mỹ Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Giờ giao dịch Kim loại

Giờ giao dịch Kim loại

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 24/4 25/4 30/4
Precious Metals Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
XPT/USD Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Giờ giao dịch Năng lượng

Energies Trading Hour

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 24/4 25/4 30/4
XNG/USD Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
USOIL.c Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường
UKOIL.c Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Giờ giao dịch ngoại hối

Giờ giao dịch ngoại hối

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 24/4 25/4 30/4
XNG/USD Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Giờ giao dịch chỉ số

1/4 10:50 mở lại
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 20:00 đóng cửa
25/4 07:10 mở lại
30/4 Bình thường
1/4 đóng cửa
2/4 00:15 mở lại
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 20:00 đóng cửa
1/4 đóng cửa
2/4 06:00 mở lại
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 20:00 đóng cửa
1/4 đóng cửa
2/4 00:15 mở lại
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 20:00 đóng cửa
1/4 đóng cửa
2/4 01:15 mở lại
3/4 20:00 đóng cửa
4/4 đóng cửa
5/4 01:15 mở lại
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 19:00 đóng cửa
1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 đóng cửa
2/4 00:00 mở lại
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 01:00 mở lại
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường

Giờ giao dịch Cổ phiếu

1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường

Giờ giao dịch Kim loại

1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường

Giờ giao dịch Năng lượng

1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường
1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường

Giờ giao dịch ngoại hối

1/4 Bình thường
2/4 Bình thường
3/4 Bình thường
4/4 Bình thường
5/4 Bình thường
24/4 Bình thường
25/4 Bình thường
30/4 Bình thường

Trade Without Limitations. Start With $25 Minimum Deposit. No Deposit Fee Chargeable