Nâng cao

Kinh nghiệm giao dịch của bạn với Lirunex

Kinh nghiệm giao dịch của bạn
với Lirunex

Nền tảng & Dịch vụ

Giá trị các nền tảng giao dịch của chúng tôi luôn được coi trọng và công nhận trong ngành

Bởi International Business Magazine Award

Best Asia Forex Broker

Bởi Forex Traders Summit Dubai 2023

Traders Awards Best Broker In Thailand 2022

Bởi Traders Awards

Fastest Growing Forex Broker Asia 2022

Bởi World Business

Fastest Growing Forex Broker Asia Pacific Lirunex 2021

Bởi Global Brands Magazine

Fastest Growing Broker Asia Pacific Lirunex 2021

Bởi Forex Daily Info

Traders Awards Best Trading Services in Malaysia 2021

Bởi Traders Awards

Traders Awards Best Broker In Philippines 2021

Bởi Traders Awards

Bắt đầu trải nghiệm với Sàn giao dịch đạt được nhiều Giải thưởng ngay hôm nay.