GIAO DỊCH VỚI LIRUNEX

GIAO DỊCH VỚI LIRUNEX

Các loại Tài khoản

LX-STANDARD LX-PRIME LX-PRO

Ký quỹ Tối thiểu 25 USD 200 USD 10,000 USD
Tiền tệ Tài khoản USD USD USD
Đòn bẩy ➀ :
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
Kim loại quý
Hàng hoá
Index CFDs
Crypto CFDs
Stock CFDs
1:500
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
1:1000
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
1:1000
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
Kích thước Lót(Nhỏ nhất)➁ 0.01 0.01 0.01
Kích thước Lót(Lớn nhất)➁ 20 20 20
Hoa hồng 0 USD 8 USD Per Lot 4 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃

thấp tới 1.5 pips thấp tới 0.0 pips
(có thể khác nhau giữa các công cụ)
thấp tới 0.0 pips
(có thể khác nhau giữa các công cụ)
Các công cụ Giao dịch:
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
Cặp FX Ngoại lai
Kim loại quý
Hàng hoá
Index CFDs
Crypto CFDs
Stock CFDs
30
7
23
11
3
2
12
7
75
30
7
23
11
3
2
12
7
75
30
7
23
11
3
2
12
7
75
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời Thực thi Tức thời Thực thi Tức thời
Lệnh gọi Ký quỹ 50% 50% 50%
Ngưng giao dịch ➅ 25% 25% 25%
Scalping ✔️ ✔️ ✔️
Hedging ✔️ ✔️ ✔️
Các loại Tài khoản

LX-STANDARD

Ký quỹ Tối thiểu 25 USD
Tiền tệ Tài khoản USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính 1:2000
Cặp FX phụ 1:2000
Kim loại quý 1:2000
Hàng hoá 1:200
Index CFDs 1:200
Crypto CFDs 1:50
Stock CFDs 1:20
Uỷ ban ➂ 0 USD
Chênh lệch Thả nổi ➃ thấp tới 1.5 pips
Các công cụ Giao dịch
Cặp FX chính 7
Cặp FX phụ 23
Cặp FX Ngoại lai 11
Kim loại quý 3
Hàng hoá 2
Index CFDs 12
Crypto CFDs 7
Stock CFDs 75
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời
Lệnh gọi Ký quỹ 50%
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-PRIME

Ký quỹ Tối thiểu 200 USD
Tiền tệ Tài khoản USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính 1:2000
Cặp FX phụ 1:2000
Kim loại quý 1:2000
Hàng hoá 1:200
Index CFDs 1:200
Crypto CFDs 1:50
Stock CFDs 1:20
Uỷ ban ➂ 8 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃ thấp tới 0.0 pips
(có thể khác nhau giữa các công cụ)
Các công cụ Giao dịch
Cặp FX chính 7
Cặp FX phụ 23
Cặp FX Ngoại lai 11
Kim loại quý 3
Hàng hoá 2
Index CFDs 12
Crypto CFDs 7
Stock CFDs 75
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời
Lệnh gọi Ký quỹ 50%
Scalping ✔️
Hedging ✔️

LX-PRO

Ký quỹ Tối thiểu 10,000 USD
Tiền tệ Tài khoản USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính 1:2000
Cặp FX phụ 1:2000
Kim loại quý 1:2000
Hàng hoá 1:200
Index CFDs 1:200
Crypto CFDs 1:50
Stock CFDs 1:20
Uỷ ban ➂ 4 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃ thấp tới 0.0 pips
(có thể khác nhau giữa các công cụ)
Các công cụ Giao dịch
Cặp FX chính 7
Cặp FX phụ 23
Cặp FX Ngoại lai 11
Kim loại quý 3
Hàng hoá 2
Index CFDs 12
Crypto CFDs 7
Stock CFDs 75
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thời
Lệnh gọi Ký quỹ 50%
Scalping ✔️
Hedging ✔️
ⓘ Hệ thống Phân cấp Đòn bẩy Linh hoạt
Đòn bẩy (tối đa) Số dư tài khoản
1:2000 ≤ 500 USD
1:1000 501 USD ≤ 2,000 USD
1:500 2,001 USD ≤ 15,000 USD
1:400 15,001 USD ≤ 25,000 USD
1:300 25,001 USD ≤ 35,000 USD
1:200 35,001 USD ≤ 45,000 USD
1:100 45,001 USD trở lên

Điều khoản và Điều kiện
➀ Yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ có thể thay đổi theo luật và quy định hiện hành ở quốc gia / khu vực của bạn. Do thị trường biến động, LIRUNEX có quyền điều chỉnh đòn bẩy của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đòn bẩy của các sản phẩm HK Hang Seng Index được cố định ở mức 1:20.

➁ Chỉ số, tiền điện tử & cổ phiếu có hơi khác nhau về số lot tối thiểu, số lot tối đa cho mỗi giao dịch và vị thế mở tối đa. Vì vậy, hãy đăng nhập vào tài khoản MT4/MT5 của bạn để được hướng dẫn chi tiết.

➂ Hoa hồng cho mỗi lot ở PRIME và Tài khoản PRO trong MT4/MT5 là cố định. Nó sẽ được tính phí khi mở và đóng một vị trí.

➃ Chênh lệch giá được thả nổi và có thể tăng lên trong những thời kỳ cụ thể tùy theo điều kiện thị trường.

➄ Khách hàng được yêu cầu cần duy trì đủ tiền trong tài khoản của họ vào thứ Sáu hàng tuần hoặc một giờ trước khi thị trường đóng cửa vào ngày lễ để đáp ứng các yêu cầu về đòn bẩy vào cuối tuần và ngày lễ. Việc Không đủ tiền và ký quỹ có thể dẫn đến phải thanh lý tất cả hoặc một phần các vị trí trong tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước.
Mức ký quỹ tối thiểu yêu cầu của các sản phẩm HK Hang Seng Index trong các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ là 2.5%.

➅ Mức Stop out sẽ có thể thay đổi dựa trên đánh giá rủi ro của công ty.